Aktsionäride korralise üldkoosoleku
 kutse, 27. juunil 2013.a.

« Tagasi 19.06.2013

Aktsiaselts Eesti Golfikeskus,

registrikood 10095562, aadress Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku
 27. juunil 2013.a. algusega kell 16:00
 AS Eesti Golfikeskus klubihoones aadressil Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik.

Osalejate registreerimine algab kell 15:30.

Üldkoosoleku päevakord:


1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsuse ettepanek: Kinnitada 2012.a. majandusaasta aruanne.

2. Nõukogu liikme Tarmo Lehiste volituste pikendamine.

Otsuse ettepanek: Pikendada praeguse nõukogu liikme Tarmo Lehiste ame- tiaega nõukogu liikmena alates 01.07.2013.a. Põhikirjast tulenevalt kestavad nõukogu liikme volitused 4 aastat.

3. Põhikirja muutmine ja kinnitamine.

Otsuse ettepanek: Kinnitada AS Eesti Golfikeskus põhikiri uues redaktsioonis.

4. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse.

Otsuse ettepanek: Viia läbi aktsiaseltsi aktsiakapitali ümberservastamine eurodesse ja aktsiate nimivärtuse suurendamine, mille tulemusena on A- ja B-aktsia nimiväärtus kolmkümmend kaks (32) eurot.

Lahtikirjutatud otsuste ettepanekud on leitavad www.niitvaljagolf.ee

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 10.06.2013.a. kell 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või- vad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressi- le: AS Eesti Golfikeskus Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist,võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Osalemisel palume esitada:

* füüsilisest isikul aktsionäril – isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
* juriidilisest isikust aktsionäri esindajal – koopia kehtivast registrikaardist või muust õigusvõimet tõendavast dokumendist ja isikut tõendav dokument. Volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Eesti Golfikeskus 2012.a. majandusaasta aruandega, põhikirja uue redaktsiooni ja lahtikirjutatud otsuste ettepanekutega AS Eesti Golfikeskuse klubihoones aadressil Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik.

 

AS Eesti Golfikeskus juhatus